Strona głównaO nasProduktyUsługiDofinansowania unijneprzykładowe realizacje
Wentylatory do suszarni i przemysłowe, suszarnie tarcicy, nagrzewnice
Projektowanie suszarni, montaż, osprzęt. Nagrzewnice wodne do suszarni i do pomieszczeń. Doradztwo techniczno - technologiczne. Komputerowe sterowanie procesem suszenia.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Pierwsza Firma-Powiatowe Urzędy Pracy
Mikroprzedsiębiorstwa-Lokalne Grupy Działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Specjalizujemy się w projektowaniu i pisaniu wniosków o dofinansowanie unijne na rozwój szkolnictwa zawodowego.
 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
Typy projektów do realizacji w ramach działania:
Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:
§                         dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
§                         doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);
§                         dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;
§                         efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego;
§                         modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących);
§                         współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki);
§                         wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;
§                         wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
§                         wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.
 
 
Do tej pory mamy 100% skuteczność.
Projektujemy w porozumieniu ze szkołami programy uatrakcyjniające szkolnictwo zawodowe lub opracowujemy wnioski na podstawie doprecyzowanego pomysłu beneficjenta.
 
Konsultujemy napisane w wersji roboczej wnioski lub sprawdzamy poprawność ich napisania.
 
 
Piszemy również wniosku z działania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz z działania
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne.
 
 

Strona główna|O nas|Produkty|Usługi|Dofinansowania unijne|przykładowe realizacje