Strona głównaO nasProduktyUsługiDofinansowania unijneprzykładowe realizacje
Wentylatory do suszarni i przemysłowe, suszarnie tarcicy, nagrzewnice
Projektowanie suszarni, montaż, osprzęt. Nagrzewnice wodne do suszarni i do pomieszczeń. Doradztwo techniczno - technologiczne. Komputerowe sterowanie procesem suszenia.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Pierwsza Firma-Powiatowe Urzędy Pracy
Mikroprzedsiębiorstwa-Lokalne Grupy Działania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Działanie 121 „Modernizacja gospodarstw wiejskich”
 
Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji.
O pomocmogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym jako osoby wspólnie wnioskujące, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli:
·        są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
·        prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą.
 
 Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej.
 
Zakres kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje m.in. koszty:
·        budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
·        zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej,
·        zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,
·        wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt,
zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę.
 
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.


Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 
Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
 
POMOC MOŻE OTRZYMAĆ
Rolnik, jego małżonek lub domownik, który m.in.:
·                    jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
·                    ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
-        gminy wiejskiej, lub
-        gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
-        gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
·                    jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wnioskudo gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika zostały przyznane płatności obszarowe.
KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM
Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
·        usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
·        usług dla ludności,
·        sprzedaży hurtowej i detalicznej,
·        rzemiosła lub rękodzielnictwa,
·        robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
·        usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
·        usług transportowych,
·        usług komunalnych,
·        przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
·        magazynowania lub przechowywania towarów,
·        wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
·        rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% .
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Do kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty:
·        budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z  modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,
·        zagospodarowania terenu,
·        zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
·        zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
·        zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

 
 
Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój
przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia
na obszarach wiejskich.
 
O pomoc mogą ubiegać się:
osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące
działalność gospodarczą,
spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości
prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y)
działalność gospodarczą,
 
Kryteria
dotyczące
operacji
Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie
inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem
działalności gospodarczej, jeśli m.in.:
siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy
oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową,
remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub
zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją - miejsce
położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej
do gminy:
wiejskiej,
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5
lub 20 tys. mieszkańców2, lub
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5
tys. mieszkańców,
biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi
powyżej 20 tys. zł.
 
Koszty
kwalifikowalne
Zakres kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji,
obejmuje m.in. koszty:
budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy,
przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych;
zagospodarowania terenu;
zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego
wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób
(łącznie z kierowcą).
Forma, poziom
i wysokość
pomocy
Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50%
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie
realizacji Programu nie może przekroczyć:
100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan)
przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
W przypadku, gdy operacja dotyczy działalności związanej z
przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych maksymalna kwota pomocy wynosi 100
tys. zł, niezależnie od liczby utworzonych miejsc pracy.

Strona główna|O nas|Produkty|Usługi|Dofinansowania unijne|przykładowe realizacje